Birimler
Üniversitemiz / Mevzuat

YÖNETMELİKLER

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği

Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kariyer ve Yetenek Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kişiselleştirilmiş  Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNERGELER

İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (15.09.2022 tarihli ve 25-01 sayılı Senato Kararı)

Mazeretlerin Kabulüne ve Mazeret Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin Yönerge (30.12.2020 tarihli ve 33-02 sayılı Senato Kararı)

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (13.03.2019 tarihli ve 04-02 sayılı Senato Kararı)

Özel Öğrenci Yönergesi (13.03.2019 tarihli ve 04-03 sayılı Senato Kararı)

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (13.11.2019 tarihli ve 23-03 sayılı Senato Kararı)

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Öğrenci ve Personel Yemek Hizmetleri İşleyiş Yönergesi

Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Mediko Sosyal Hizmetler Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Kurumsal Akademik Arşiv Yönergesi

İktisadi İşletmeler Yönergesi 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi

Araç Kullanım Yönergesi

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü Yönergesi

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi (21.11.2019 tarihli ve 24-05 sayılı Senato Kararı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

Akademik ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esasları

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj ve Uygulamalı Eğitim Esasları

Uygulamalı Eğitim Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

Danışma Kurulu Yönergesi

Kişisel Verileri Koruma Komitesi Yönergesi

ERASMUS+ Programı Yönergesi

Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi

 

USUL VE ESASLAR

Ön lisans ve Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları (10.08.2022 tarihli ve 21-02 sayılı Senato Kararı) (2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılacaktır))

Ön lisans ve Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları (10.12.2018 tarihli ve 06-2 sayılı Senato Kararı) (2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılmayacaktır)

YÖK Ek Madde 1 Uygulama Esasları