Araştırma
Araştırma / Araştırma Politikaları

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin araştırma stratejisini destekleyecek politikalar çeşitli kurumsal düzeylerde ortaya çıkar. Bu kurumsal düzeylerde belirlenen politikalar için araştırma desteklerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak sunulması için gereken çalışmalar üniversite tarafından yapılmaktadır.

 • Fakülteler: Sağlık teknolojilerinin araştırma konularından biri haline getirilerek üniversitenin araştırma stratejisine bağlantısının oluşturulması. (Örn. konuya ilişkin derslerin sunulması, konuya ilişkin program geliştirme, vb.)

 • Araştırma merkezleri: Çalışma çerçevelerinin sağlık teknolojilerinin hangi bölümlerini kapsadığı ve çalışmaların ilişkilerinin belirlenmesi. (Örn. Projeksiyonların yapılması, alanlar arası ilişkilerin belirlenmesi, vb.)

 • Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER): Sağlık teknolojilerinin hangi alanları konusunda odaklanılacağı ve sürece ilişkin değerlendirmeler. (Örn. Diğer kurumsal düzey ve birimlerle ilişkilerin teknoloji geliştirme sürecine katkısının planlanması, patent takibi, ticarileştirme planları, vb.)

 • Organize araştırma ve iş merkezi (Teknokent): Sektörel ve endüstriyel ilişkilerin boyutlarının belirlenmesi. (Örn. İş birliği protokollerinin hazırlanması, kaynak paylaşımının planlanması, iş dünyasından gelen geribildirimlerin süreçlere dahil edilmesi, vb.)

 • BAP: Araştırma proje desteklerinin stratejik bakış açısıyla yönlendirilmesi.

 • Uluslararası iş birlikleri: Yurtdışında strateji temelli bir yol haritasının hazırlanması.

 • Araştırma Destekleri ve Altyapıları (ADA): Araştırma politika ve stratejilerinin belirli çerçevelerde değerlendirilmesi, faaliyete geçirilmesi ve akademik performans ölçütleri kapsamında araştırma çıktılarının etkin bir biçimde analiz edilmesi.Politikaları destekleyen faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin araştırmacı fikirlerinin alınması politika üreticileri için önemlidir. Bu açıdan gerekli planlanmış desteklerin ortaya çıkarılması ve üniversitenin araştırma odağının görünür kılınması ve bilimsel bilginin uygun şekillerde paylaşımı sağlanmaktadır. Bu faaliyetlerin, üniversitenin diğer stratejik özellikleriyle örtüşmesi ile daha geniş bir uygulama olanağını yaratılmaktadır.

Farklı disiplinlerin çeşitli araştırma ortaklıklarının hem bilimsel bilginin ortaya çıkmasında hem de ilgili teknolojinin geliştirilmesindeki rolüne ilişkin olarak, bilim alanların kesişimindeki çok-disiplinli ve disiplinler-arası bazı araştırma öncelikleri, yaşam bilimleri ve tıp, mühendislik, fen ve doğa bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler çerçevesinde, aşağıda alfabetik olarak sunulmaktadır. Bunlarla sınırlı olmayan araştırma alanlarındaki çalışmaların teşvik edilmesi ve yapılan çalışmaların desteklenmesi araştırma stratejisinin yansıttığı değerlere uygun olarak ortaya çıkmaktadır.
 

 • Bilgisayar destekli tanı ve tıbbi karar verme süreçleri

 • Biyomedikal teknolojiler

 • İlaç teknolojileri

 • Nano teknolojiler

 • Nörobilim ve bilişsel bilimler

 • Sağlık bilimlerinde veri madenciliği ve bilgi keşfi

 • Sağlık sistemlerine ilişkin tedarik zincirleri

 • Sağlıkta yapay zeka uygulamaları

 • Tanısal/Tıbbi/Biyolojik görüntüleme, sinyal ve görüntü işleme teknolojileri

 • Tıbbi/Medikal cihaz tasarımı

 • Tıbbi bilişim