12
Araştırma ve Uygulama Merkezi
4
Mevcut Araştırma Laboratuvarı
5
Kurulacak Araştırma Laboratuvarı
50+
Devam Eden Araştırma Projesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi'ni, üniversite misyonu ve vizyonu ile ifade edildiği üzere, Türk yüksek öğretim sisteminde katma değeri yüksek teknolojiye odaklanmış girişimci bir üniversite olarak tanımlamak mümkündür. Bu tanım, üniversitenin, küresel sosyo-ekonomik yapı içindeki konumunu da belirlemektedir. Katma değeri yüksek teknoloji, yenilikçi teknolojilerin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkenlere ilişkin küresel problemler için çözüm üretilmesinde ve bu çözümlerin uygulanmasında önemli bir role sahiptir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türk yüksek öğretim kurumları eko-sisteminde, vizyon ve misyon bildirgelerinde sunulduğu şekliyle sağlık teknolojileri odaklı girişimci bir üniversite olarak konumlandırılmaktadır. Araştırmaya ilişkin kaynakların, üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren süreçlerde kullanımının artırılması ile araştırmanın, ürüne ve bu ürünü temel alan iş birliklerine dönüşümü, sürdürülebilirlik ve kendine yeten bir bilimsel kurum için önemlidir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin araştırma stratejisini destekleyecek politikalar çeşitli kurumsal düzeylerde ortaya çıkar. Bu kurumsal düzeylerde belirlenen politikalar için araştırma desteklerinin bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak sunulması için gereken çalışmalar üniversite tarafından yapılmaktadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, dinamik yönetim anlayışının hakim olduğu yeni kurulmuş bir üniversite olarak bir yandan geleneksel gereklilikleri yerine getirirken diğer yandan kendine özgü yenilikçilik anlayışını uygulamaktadır. Bunu sağlayan stratejik parçalardan biri olan araştırma stratejisinin sağlık teknolojileri odaklı girişimcilik olarak belirlenmesiyle sağlık alanındaki ARGE faaliyetlerinin temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan yeni teknolojik ürün üretme sürecinin ticarileştirilmesinin geliştirilmesi ihtiyacına odaklanmaktadır.

Araştırma destekleri ve Altyapıları (ADA) Koordinatörlüğünün genel kuruluş amacı, ilk etapta “Tıp ve Sağlık Teknolojileri” araştırma alanlarında olmak üzere, İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi muhtemel Ar-Ge faaliyetlerinin yönetsel ve teknik/altyapı ihtiyaçlarının en üst düzeyde desteklenmesi ve belirlenen Ar-Ge faaliyetlerinden ortaya çıkması muhtemel nitelikli çıktıların erişilebilirliğinin sağlanması ile İzmir Bakırçay Üniversitesi özelinde akademisyen performansının teşvik edilmesi olarak tanımlanmıştır.

Uygulama ve araştırma merkezleri, Üniversitede eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacını karşılamaktadır. Üniversitemizde 12 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2018 yılında Seyrek Kampüsünde kurulmuştur. 2020 YÖK İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre kişi başına düşen kitap sayısıyla Devlet Üniversiteleri arasında birinci olan merkez kütüphane; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde birinci derecede görev yapan ve bunun için gerekli bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp kullanıcılarının hizmetine en iyi şekilde sunmayı hedefleyen bir bilgi merkezidir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki kez düzenli olarak yayımlanan, hukukun her yönüne odaklanan; makaleleri, dava tahlillerini ve yorumlarını, hukuki gelişmeleri ve kitap incelemelerini değerlendiren hakemli bir akademik makale dergisidir.

Yapay Zeka Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, hem yapay zekanın alt disiplinlerinin sınırları hem de yapay zeka ile diğer alanlar arasındaki sınırlar olmak üzere, çekirdek yapay zeka ve sınırlardaki çalışmalarla ilgilenmektedir.

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Koordinatörlüğünün amacı, Üniversite ile kamu ve sanayi arasında iş birliğini teşvik etmek, arttırmak, düzenlemek ve Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek iş birliğinde koordinasyonu sağlamaktır