• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

Kırtasiye-Fotokopi Çekim Merkezi Kiralama İşine Ait İlan

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAMUOYUNA DUYURULUR

İzmir İli, Menemen İlçesi Seyrek köyü Gazi Mustafa Kemal Mahallesi adresinde bulunan, İzmir Bakırçay Üniversitesinin kullanımına tahsis edilmiş tapunun 273 Ada 6 nolu Parselde kayıtlı bir adet kırtasiye ve Fotokopi Çekim Merkezi olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g bendi pazarlık usulü ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı Toplantı odasında belirtilen gün ve saatte ihale yoluyla 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir..

KIRTASİYE-FOTOKOPİ ÇEKİM MERKEZİ YERİ KİRALAMA İŞİ

İLİ / İLÇESİ

MAHALLE

ADA / PARSEL NO

Yüzölçümü (m²)

Kiraya verilecek Alan (m²)

Kiralama Amacı

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli ( TL )

Geçici Teminat (TL) %25

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

İzmir

Menemen

Seyrek Köyü Gazi Mustafa Kemal Mah.

273/6

32.280,00

41,00 m2 bölünmüş alan

Kırtasiye, Fotokopi Çekim Merkezi

21.600,00 TL

5.400,00 TL

3 yıl

22.08.2019

14:30

 

 

 

 

 

 

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak; anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki belgeleri ihale dosyası ile birlikte vermek gerekmektedir;

 

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek odalarından Kırtasiye ve Fotokopi Çekim Merkezi işi ile iştigal ettiğine ve gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olduğuna dair Meslek Odası Belgesi (Belge 2019 yılı içinde alınmış olacaktır).
 2. Firmanın güncel tebligat adresi ve iletişim bilgileri.
 3. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Son 10 gün içerisinde alınmış adli sicil kayıt belgesi (şirket ortaklarının her birinin ayrı ayrı adli sicil kayıt belgeleri)
 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  1. Gerçek kişi olması halinde; İmza beyannamesi (Aslı noterce onaylanmış sureti)
  2. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylanmış sureti)
  3. Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekâlet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/ imza sirküleri, vekâletname ve vekilin imza beyanı. (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
 6. Son 10 gün içerisinde alınmış SGK’ ya borcu olmadığına dair belge (SGK’dan alınacak asıl belge)
 7. Son 10 gün içerisinde alınmış Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi’nden alınacak asıl belge),
 8. İstekliler ihale tarihi itibariyle son 5 yıl içinde, muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.
  1. Kamu sektöründe yapılmış ise; İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını veya sözleşmenin noter onaylı suretini sunacaktır.
  2. Özel sektörde yapılmış ise; sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir sözleşmenin noter onaylı suretini sunacaktır.
 9. Vergi Levhası
 10. Referans listesi (sunulması isteğe bağlı)
 11. Yapılacak işin konusu ile alakalı (Ruhsat), İşyeri Açma Belgesi’nde Kırtasiye ve Fotokopi Çekim Merkezi Faaliyetleri ibaresi bulunmak zorundadır.
 12. Kira şartnamesi (isteklinin şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin İdareden almış olduğu imzalanmış kira şartnamesi)
 13. Tahmini bedelin % 25 i kadar ( 5400,00 TL) geçici teminatın teminat mektubu (süresi en az 22/10/2019 tarihli) olacaktır. veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların nakit olarak yatırılması durumunda istekliler İzmir Bakırçay Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıfbank Menemen Şb.İBAN:TR62 0001 5001 5800 7306 3127 54 İban Nolu hesabına yatırıldığını gösterir makbuz. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.md. belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir)
  İstenen belgeler 2019 tarihli olacaktır. (Aslı veya Noter tasdikli sureti)
                                                                         Kırtasiye-Fotokopi Çekim Merkezi Kiralama İşine Ait Şartname için Tıklayınız